Quyết định 2714/QĐ-BTC đính chính Thông tư 89/2013/TT-BTC

Quyết định 2714/QĐ-BTC đính chính Thông tư 89/2013/TT-BTC

Quyết định 2714/QĐ-BTC đính chính Thông tư 89/2013/TT-BTC

Quyết định 2714/QĐ-BTC đính chính Thông tư 89/2013/TT-BTC

Quyết định 2714/QĐ-BTC đính chính Thông tư 89/2013/TT-BTC
Quyết định 2714/QĐ-BTC đính chính Thông tư 89/2013/TT-BTC

-- KẾ TOÁN

-- THUẾ

-- KIỂM TOÁN

-- CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

-- CHI PHÍ, TÀI CHÍNH

-- CHỨNG KHOÁN

-- QL SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

-- KINH DOANH BẢO HIỂM

CHI PHÍ, TÀI CHÍNH
Quyết định 2714/QĐ-BTC đính chính Thông tư 89/2013/TT-BTC
Xem nhanh

BỘ TÀI CHÍNH

----------

Số:  2714/QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

                        Hà Nội, ngày   01 tháng 11  năm 2013

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của  Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

--------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đính chính nội dung tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp như sau:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2013”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng Trung ương;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ,

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,

  Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước

  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công báo;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Website Tổng cục Thuế;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Lưu: VP, Cục TCDN.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chi

 

Tải văn bản đính kèm: Quyết định 2714/QĐ-BTC đính chính Thông tư 89/2013/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 489 - Đang online: 14
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện