62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh TAF | Hàng đầu về kiểm toán, Kế Toán, Thuế

TAF | Hàng đầu về kiểm toán, Kế Toán, Thuế

Thông tư số 44/2017/TT-BTC Khung giá thuế tài nguyên

Thông tư số 44/2017/TT-BTC Khung giá thuế tài nguyên

Thông tư số 44/2017/TT-BTC Khung giá thuế tài nguyên

Thông tư số 44/2017/TT-BTC Khung giá thuế tài nguyên

Thông tư số 44/2017/TT-BTC Khung giá thuế tài nguyên
Thông tư số 44/2017/TT-BTC Khung giá thuế tài nguyên

-- KẾ TOÁN

-- THUẾ

-- KIỂM TOÁN

-- CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

-- CHI PHÍ, TÀI CHÍNH

-- CHỨNG KHOÁN

-- QL SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

-- KINH DOANH BẢO HIỂM

THUẾ
Thông tư số 44/2017/TT-BTC Khung giá thuế tài nguyên
Xem nhanh

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2017

 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NHÓM, LOẠI TÀI NGUYÊN CÓ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA GIỐNG NHAU

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về khung giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại điểm b Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

2. Các nhóm, loại tài nguyên không quy định khung giá tính thuế tài nguyên tại Thông tư này gồm:

a) Nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện: Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

b) Dầu thô, khí thiên nhiên, khí than: Giá tính thuế tài nguyên đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và cơ quan thuế các cấp.

2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau: Là những tài nguyên có tên gọi, đặc điểm, đặc tính, tính chất vật lý, thành phần hóa học giống nhau.

2. Khung giá tính thuế tài nguyên: Là giá tính thuế tài nguyên tối đa và tối thiểu đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

3. Bảng giá tính thuế tài nguyên: Là bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành, phù hợp với Khung giá tính thuế tài nguyên của Bộ Tài chính.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Khung giá tính thuế tài nguyên

1. Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư này khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau, gồm:

a) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại (Phụ lục I);

b) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại (Phụ lục II);

c) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm của rừng tự nhiên (Phụ lục III);

d) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên (Phụ lục IV);

đ) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên (Phụ lục V);

e) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với yến sào thiên nhiên (Phụ lục VI).

2. Khung giá tính thuế tài nguyên gồm các yếu tố sau:

a) Mã nhóm/ loại tài nguyên: Là số thứ tự danh mục các nhóm, loại tài nguyên trong khung giá, gồm 6 cấp, được đánh số, sắp xếp thứ tự đồng bộ với phân nhóm, loại tài nguyên quy định tại Biểu mức thuế suất đối với các loại tài nguyên (trừ dầu thô và khí thiên nhiên, khí than) do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành áp dụng trong từng thời kỳ, cụ thể:

a.1) Cấp 1 gồm các nhóm tài nguyên tại Điểm 1 Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sau đây gọi là Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13) được mã hóa theo chữ số La mã.

a.2) Cấp 2 gồm các nhóm, loại tài nguyên chi tiết của cấp 1 tại Điểm 1 Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 được mã hóa bằng hai chữ số theo từng nhóm cấp 1 tương ứng.

a.3) Cấp 3 gồm các nhóm, loại tài nguyên chi tiết của cấp 2; mỗi nhóm, loại tài nguyên được mã hóa bằng hai chữ số theo từng nhóm cấp 2 tương ứng.

a.4) Cấp 4 gồm các nhóm, loại tài nguyên chi tiết của cấp 3; mỗi nhóm, loại tài nguyên được mã hóa bằng hai chữ số theo từng nhóm cấp 3 tương ứng;

a.5) Cấp 5 gồm các nhóm, loại tài nguyên chi tiết của cấp 4; mỗi nhóm, loại tài nguyên được mã hóa bằng hai chữ số theo từng nhóm cấp 4 tương ứng;

a.6) Cấp 6 gồm các nhóm, loại tài nguyên chi tiết của cấp 5; mỗi nhóm, loại tài nguyên được mã hóa bằng hai chữ số theo từng nhóm cấp 4 tương ứng.

b) Tên nhóm/loại tài nguyên: Tên nhóm, loại tài nguyên cấp 1, cấp 2 và một số tên cấp 3 được xác định theo tên nhóm loại tài nguyên trong Biểu thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13; Tên nhóm, loại tài nguyên một số nhóm, loại tài nguyên thuộc cấp 3, cấp 4, cấp 5 được xác định dựa trên tên các nhóm, loại tài nguyên khai thác và các sản phẩm tài nguyên trên toàn quốc.

c) Đơn vị tính được xác định đơn vị tính chuẩn theo đơn vị đo lường theo quy định của pháp luật về đo lường hoặc theo đơn vị tính phổ biến của tài nguyên.

d) Mức giá tối đa, mức giá tối thiểu.

Điều 5. Áp dụng khung giá tính thuế tài nguyên

Căn cứ Khung giá tính thuế tài nguyên ban hành tại Thông tư này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng tại địa phương đảm bảo một số nguyên tắc sau:

1. Mã tài nguyên trên Bảng giá tính thuế tài nguyên phải có các cấp tương ứng với các cấp của khung giá.

2. Mã và tên loại tài nguyên trên Bảng giá tính thuế tài nguyên phải thuộc một trong các nhóm, loại tài nguyên từ cấp 3 đến cấp 5 trên khung giá.

Trường hợp Bảng giá tính thuế tài nguyên quy định giá tính thuế tài nguyên chi tiết hơn các nhóm loại tài nguyên nêu tại khung giá thì ghi chi tiết ở cấp tiếp theo và được đánh số theo nguyên tắc mã hóa tài nguyên nêu tại Điều 4 Thông tư này. Tài nguyên chi tiết của cấp 5 được ghi vào cấp 6.

3. Đơn vị tính thuế tài nguyên trên Bảng giá tính thuế tài nguyên là đơn vị tính của nhóm, loại tài nguyên tương ứng quy định tại Khung giá tính thuế tài nguyên. Trường hợp tại địa phương phát sinh đơn vị tính khác với đơn vị tính tại Bảng giá tính thuế tài nguyên thì thực hiện quy đổi ra đơn vị tính thuế tài nguyên quy định tại Bảng giá tính thuế tài nguyên.

4. Giá tính thuế tài nguyên tại Bảng giá tính thuế tài nguyên phải phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên và lớn hơn hoặc bằng mức giá tối thiểu của nhóm, loại tài nguyên tương ứng quy định tại Khung giá tính thuế tài nguyên.

Đối với loại tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến thành sản phẩm công nghiệp mới bán ra, giá tính thuế tài nguyên khai thác là giá đã trừ đi chi phí chế biến theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và hướng dẫn tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về thuế tài nguyên nhưng phải đảm bảo nằm trong Khung giá tính thuế tài nguyên.

Điều 6. Điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên

1. Các trường hợp điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên:

a) Giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động lớn: tăng từ 20% trở lên so với mức giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành;

b) Phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên.

2. Đối với trường hợp giá tài nguyên biến động lớn phải điều chỉnh ngoài Khung giá tính thuế tài nguyên, trong thời gian 30 ngày, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trao đối với Bộ Tài chính trước khi quyết định ban hành văn bản điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên.

3. Đối với loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ giá giao dịch phổ biến trên thị trường hoặc giá bán tài nguyên đó trên thị trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định bổ sung Bảng giá tính thuế đối với loại tài nguyên này.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin đối với các trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên quy định tại Khoản 1 Điều này và gửi văn bản về Bộ Tài chính để làm căn cứ điều chỉnh Khung giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có phát sinh các trường hợp điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên.

Điều 7. Cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên

1. Cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên là thông tin liên quan đến giá tính thuế tài nguyên do cơ quan thuế thu thập, tổng hợp, phân loại.

2. Cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên được Tổng cục Thuế xây dựng tập trung thống nhất và thường xuyên cập nhật.

3. Nguồn thông tin hình thành cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên:

a) Khung giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

c) Nguồn thông tin từ tờ khai thuế tài nguyên có sẵn thể hiện trên Hồ sơ khai thuế tài nguyên do người nộp thuế kê khai;

d) Tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu đối với loại tài nguyên, khoáng sản tương ứng được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu Tờ khai điện tử của cơ quan hải quan.

đ) Báo cáo kế toán, tài chính của doanh nghiệp;

e) Giá mua, bán giao dịch của các tài nguyên, khoáng sản đang được niêm yết, mua bán trên thị trường trong nước, quốc tế.

g) Nguồn thông tin của cơ quan thuế về tình hình chấp hành pháp luật của người nộp thuế.

h) Nguồn thông tin từ nguồn khác: là các nguồn thông tin do cơ quan thuế thu thập do các cơ quan khác có liên quan cung cấp đã được kiểm chứng mức độ tin cậy.

4. Cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên được sử dụng để:

a) Xây dựng khung giá tính thuế tài nguyên, Bảng giá tính thuế tài nguyên;

b) Phục vụ công tác quản lý rủi ro, thanh tra, kiểm tra về giá tính thuế tài nguyên.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với loại tài nguyên trong Bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và đang có hiệu lực thi hành, phù hợp với Khung giá tính thuế tài nguyên ban hành theo Thông tư này thì tiếp tục áp dụng theo Bảng giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành.

2. Đối với loại tài nguyên trong Bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành không còn phù hợp với Khung giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Thông tư này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản điều chỉnh cho phù hợp, chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Tổng cục Thuế:

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên, quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên.

b) Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về giá tính thuế tài nguyên trên cơ sở các nguồn thông tin hình thành cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chi tiết quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên.

c) Trình Bộ Tài chính ban hành văn bản điều chỉnh, bổ sung Khung giá tính thuế tài nguyên đối với các trường hợp quy định tại Điều 6 Thông tư này.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

a) Căn cứ Khung giá tính thuế tài nguyên tại Thông tư này, thực hiện rà soát, xác định mức giá tính thuế tài nguyên của mỗi loại tài nguyên.

b) Đối với tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến thành sản phẩm công nghiệp mới bán ra, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên môi trường và cơ quan chuyên môn liên quan của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

2. Trường hợp các văn bản liên quan trích dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để được nghiên cứu giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát NDTC;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT,CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC I

KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính)

ĐVT: đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên/ Sản phẩm tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

Cấp 1

Cấp
2

Cấp
3

Cấp
4

Cấp
5

Cấp
6

Giá tối thiểu

Giá tối đa

I

 

 

 

 

 

Khoáng sản kim loại

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

Sắt

 

 

 

 

 

 

I101

 

 

 

Sắt kim loại

tấn

8,000,000

10,000,000

 

 

 

I102

 

 

 

Quặng Manhetit (có từ tính)

 

 

 

 

 

 

 

I10201

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng Fe<30%

tấn

250,000

350,000

 

 

 

 

I10202

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng 30%≤Fe<40%

tấn

350,000

450,000

 

 

 

 

I10203

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng 40%≤Fe<50%

tấn

450,000

600,000

 

 

 

 

I10204

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng 50%≤Fe<60%

tấn

700,000

1,000,000

 

 

 

 

I10205

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng Fe≥60%

tấn

850,000

1,200,000

 

 

 

I103

 

 

 

Quặng Limonit (không từ tính)

 

 

 

 

 

 

 

I10301

 

 

Quặng limonit có hàm lượng Fe≤30%

tấn

150,000

210,000

 

 

 

 

I10302

 

 

Quặng limonit có hàm lượng 30%<Fe≤40%

tấn

210,000

280,000

 

 

 

 

I10303

 

 

Quặng limonit có hàm lượng 40%<Fe≤50%

tấn

280,000

340,000

 

 

 

 

I10304

 

 

Quặng limonit có hàm lượng 50%<Fe≤60%

tấn

340,000

420,000

 

 

 

 

I10305

 

 

Quặng limonit có hàm lượng Fe>60%

tấn

420,000

600,000

 

 

 

I104

 

 

 

Quặng sắt Deluvi

tấn

150,000

180,000

 

 

I2

 

 

 

 

Mangan (Măng-gan)

 

 

 

 

 

 

I201

 

 

 

Quặng mangan có hàm lượng Mn≤20%

tấn

490,000

700,000

 

 

 

I202

 

 

 

Quặng mangan có hàm lượng 20%<Mn≤25%

tân

700,000

1,000,000

 

 

 

I203

 

 

 

Quặng mangan có hàm lượng 25%<Mn≤30%

tấn

1,000,000

1,300,000

 

 

 

I204

 

 

 

Quặng mangan có hàm lượng 30<Mn≤35%

tấn

1,300,000

1,600,000

 

 

 

I205

 

 

 

Quặng mangan có hàm lượng 35%<Mn≤40%

tấn

1,600,000

2,100,000

 

 

 

I206

 

 

 

Quặng mangan có hàm lượng Mn>40%

tấn

2,100,000

3,000,000

 

 

I3

 

 

 

 

Titan

 

 

 

 

 

 

I301

 

 

 

Quặng titan gốc (ilmenit)

 

 

 

 

 

 

 

I30101

 

 

Quặng gốc titan có hàm lượng TiO2≤10%

tấn

110,000

150,000

 

 

 

 

I30102

 

 

Quặng gốc titan có hàm lượng 10%<TiO2≤15%

tấn

150,000

210,000

 

 

 

 

I30103

 

 

Quặng gốc titan có hàm lượng 15%<TiO2≤20%

tấn

210,000

300,000

 

 

 

 

I30104

 

 

Quặng gốc titan có hàm lượng TiO2>20%

tấn

385,000

550,000

 

 

 

I302

 

 

 

Quặng titan sa khoáng

 

 

 

 

 

 

 

I30201

 

 

Quặng Titan sa khoáng chưa qua tuyển tách

tấn

1,000,000

1,300.000

 

 

 

 

I30202

 

 

Titan sa khoáng đã qua tuyển tách (tinh quặng Titan)

 

 

 

 

 

 

 

 

I3020201

 

Ilmenit

tấn

1,950,000

2,600,000

 

 

 

 

 

I3020202

 

Quặng Zircon có hàm lượng ZrO2<65%

tấn

6,600,000

7,000,000

 

 

 

 

 

I3020203

 

Quặng Zircon có hàm lượng ZrO2≥65%

tấn

15,000,000

18,000,000

 

 

 

 

 

I3020204

 

Rutil

tấn

7,700,000

11,000,000

 

 

 

 

 

I3020205

 

Monazite

tấn

24,500,000

35,000,000

 

 

 

 

 

I3020206

 

Manhectic

tấn

700,000

850,000

 

 

 

 

 

I3020207

 

Xi titan

tấn

10,500,000

15,000,000

 

 

 

 

 

I3020208

 

Các sản phẩm còn lại

tấn

3,000,000

4,000,000

 

 

I4

 

 

 

 

Vàng

 

 

 

 

 

 

I401

 

 

 

Quặng vàng gốc

 

 

 

 

 

 

 

I40101

 

 

Quặng vàng có hàm lượng Au<2 gram/tấn

tấn

910,000

1,300,000

 

 

 

 

I40102

 

 

Quặng vàng có hàm lượng 2≤Au<3 gram/tấn

tấn

1,330,000

1,900,000

 

 

 

 

I40103

 

 

Quặng vàng có hàm lượng 3≤Au<4 gram/tấn

tấn

1,900,000

2,500,000

 

 

 

 

I40104

 

 

Quặng vàng có hàm lượng 4≤Au<5 gram/tấn

tấn

2,500,000

3,200,000

 

 

 

 

I40105

 

 

Quặng vàng có hàm lượng 5≤Au<6 gram/tấn

tấn

3,200,000

3,800,000

 

 

 

 

I40106

 

 

Quặng vàng có hàm lượng 6≤Au<7 gram/tẩn

tấn

3,800,000

4,500,000

 

 

 

 

I40107

 

 

Quặng vàng có hàm lượng 7≤Au<8 gram/tấn

tấn

4,500,000

5,100,000

 

 

 

 

I40108

 

 

Quặng vàng có hàm lượng Au≥8 gram/tấn

tấn

5,100,000

6,200,000

 

 

 

I402

 

 

 

Vàng kim loại (vàng cốm);
vàng sa khoáng

kg

750,000,000

1,000,000,000

 

 

 

I403

 

 

 

Tinh quặng vàng

 

 

 

 

 

 

 

I40301

 

 

Tinh quặng vàng có hàm lượng 82<Au≤240 gram/tấn

tấn

154,000,000

220,000,000

 

 

 

 

I40302

 

 

Tinh quặng vàng có hàm lượng Au>240 gram/tấn

tấn

175,000,000

250,000,000

 

I5

 

 

 

 

Đất hiếm

 

 

 

 

 

 

I501

 

 

 

Quặng đất hiếm về hàm lượng TR203≤1%

tấn

84,000

120,000

 

 

 

I502

 

 

 

Quặng đất hiếm có hàm lượng 1%<TR203≤2%

tấn

133,000

190,000

 

 

 

I503

 

 

 

Quặng đất hiếm có hàm lượng 2%<TR203≤3%

tấn

190,000

270,000

 

 

 

I504

 

 

 

Quặng đất hiểm có hàm lượng 3%<TR203≤4%

tấn

270,000

350,000

 

 

 

I505

 

 

 

Quặng đất hiếm có hàm tượng 4%<TR203≤5%

tấn

350,000

430,000

 

 

 

I506

 

 

 

Quặng đất hiếm có hàm lượng 5%<TR203≤10%

tấn

490,000

700,000

 

 

 

1507

 

 

 

Quặng đất hiểm có hàm lượng >10% TR203

tấn

1,050,000

1,500,000

 

 

I6

 

 

 

 

Bạch kim, bạc, thiếc

 

 

 

 

 

 

I601

 

 

 

Bạch kim

 

 

 

Bảng giá tính thuế tài nguyên của 63 tỉnh/thành phố không quy định giá tính thuế tài nguyên của bạch kim

 

 

I602

 

 

 

Bạc kim loại

kg

16,000,000

19,200,000

 

 

 

I603

 

 

 

Thiếc

 

 

 

 

 

 

 

I60301

 

 

Quặng thiếc gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

I60301

 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,2%<SnO2≤0,4%

tấn

896,000

1,280,000

 

 

 

 

 

I60302

 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,4%<SnO2<0,6%

tấn

1,280,000

1,790,000

 

 

 

 

 

I60303

 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,6%<SnO2≤0,8%

tấn

1,790,000

2,300,000

 

 

 

 

 

I60304

 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,8%<SnO2≤1%

tấn

2,300,000

2,810,000

 

 

 

 

 

I60305

 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng SnO2>1%

tấn

2,810,000

3,372,000

 

 

 

 

I60302

 

 

Tinh quặng thiếc có hàm lượng SnO2≥70% (sa khoáng, quặng gốc)

tấn

170,000,000

204,000,000

 

 

 

 

I60303

 

 

Thiếc kim loại

tấn

255,000,000

320,000,000

 

 

I7

 

 

 

 

Wolfram, Antimoan

 

 

 

 

 

 

I701

 

 

 

Wolfram

 

 

 

 

 

 

 

I70101

 

 

Quặng wolfram có hàm lượng 0,1%<WO3≤0,3%

tấn

1,295,000

1,850,000

 

 

 

 

I70102

 

 

Quặng wolfram có hàm lượng 0,3%<WO3≤0,5%

tấn

1,939,000

2,770,000

 

 

 

 

I70103

 

 

Quặng wolfram có hàm lượng 0,5%<WO3≤0,7%

tấn

2,905,000

4,150,000

 

 

 

 

I70104

 

 

Quặng wolfram có hàm lượng 0,7%<WO3≤1%

tấn

4,150,000

5,070,000

 

 

 

 

I70105

 

 

Quặng wolfram có hàm lượng WO3>1%

tấn

5,070,000

6,084,000

 

 

 

I702

 

 

 

Antimoan

 

 

 

 

 

 

 

I70201

 

 

Antimoan kim loại

tấn

100,000,000

120,000,000

 

 

 

 

I70202

 

 

Quặng Antimoan

 

 

 

 

 

 

 

 

I7020201

 

Quặng antimon có hàm lượng Sb<5%

tấn

6,041,000

8,630,000

 

 

 

 

 

I7020202

 

Quặng antimon có hàm lượng 5≤Sb<10%

tấn

10,080,000

14,400,000

 

 

 

 

 

I7020203

 

Quặng antimon có hàm lượng 10%<Sb≤15%

tấn

14,400,000

20,130,000

 

 

 

 

 

I7020204

 

Quăng antimon có hàm lượng 15%<Sb≤0%

tấn

20,130,000

28,750,000

 

 

 

 

 

I7020205

 

Quăng antimon có hàm lượng Sb>20%

tấn

28,750,000

34,500,000

 

 

I8

 

 

 

 

Chì, kẽm

 

 

 

 

 

 

I801

 

 

 

Chì, kẽm kim loại

tấn

37,000,000

45,000,000

 

 

 

I802

 

 

 

Tinh quặng chì, kẽm

 

 

 

 

 

 

 

I80201

 

 

Tinh quặng chì

 

 

 

 

 

 

 

 

I8020101

 

Tinh quặng chì có hàm lượng Pb<50%

tấn

11,550,000

16,500,000

 

 

 

 

 

I8020102

 

Tinh quặng chì có hàm lượng Pb≥50%

tấn

16,500,000

23,571,000

 

 

 

 

I80202

 

 

Tinh quặng kẽm

 

 

 

 

 

 

 

 

I8020201

 

Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn<50%

tấn

4,000,000

5,000,000

 

 

 

 

 

I8020202

 

Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn≥50%

tấn

5,000,000

7,000,000

 

 

 

I803

 

 

 

Quặng chì, kẽm

 

 

 

 

 

 

 

I80301

 

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn<5%

Tấn

560,000

800,000

 

 

 

 

I80302

 

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng 5%<Pb+Zn<10%

Tấn

931,000

1,330,000

 

 

 

 

I80303

 

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng 10%<Pb+Zn<15%

Tấn

1,330,000

1,870,000

 

 

 

 

I80304

 

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn>15%

Tấn

1,870,000

2,244,000

 

 

I9

 

 

 

 

Nhôm, Bauxit

 

 

 

 

 

 

I901

 

 

 

Quặng bauxit trầm tích

tấn

52,500

75,000

 

 

 

I902

 

 

 

Quặng bauxit laterit

tấn

260,000

390,000

 

 

I10

 

 

 

 

Đồng

 

 

 

 

 

 

I1001

 

 

 

Quặng đồng

 

 

 

 

 

 

 

I100101

 

 

Quặng đồng có hàm lượng Cu<0,5%

tấn

483,000

690,000

 

 

 

 

I100102

 

 

Quặng đồng có hàm lượng 0,5%≤Cu <1%

tấn

959,000

1,370,000

 

 

 

 

I100103

 

 

Quặng đồng có hàm lượng 1%≤Cu<2%

tấn

1,603,000

2,290,000

 

 

 

 

I100104

 

 

Quặng đồng có hàm lượng 2%≤Cu<3%

tấn

2,290,000

3,210,000

 

 

 

 

I100105

 

 

Quặng đồng có hàm lượng 3%≤Cu<4%

tấn

3,210,000

4,120,000

 

 

 

 

I100106

 

 

Quặng đồng có hàm lượng 4%≤Cu<5%

tấn

4,120,000

5,500,000

 

 

 

 

I100107

 

 

Quặng đồng có hàm lượng Cu≥5%

tấn

5,500,000

6,600,000

 

 

 

I1002

 

 

 

Tinh quặng đồng có hàm lượng 18%≤Cu<20%

tấn

16,500,000

19,800,000

 

 

I11

 

 

 

 

Nikel (Quặng Nikel)

tấn

2,240,000

3,200,000

 

 

I12

 

 

 

 

Cô-ban (coban), mô-Iip-đen (molipden), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi)

 

 

 

 

 

 

I1201

 

 

 

Molipden

tấn

2,800,000

3,500,000

 

 

 

I1202

 

 

 

Cô-ban (coban), thủy ngân, va-na-đi (vanadi)

 

 

 

Bảng giá tính thuế tài nguyên của 63 tỉnh/thành phố không quy định giá tính thuế tài nguyên của Cô-ban (coban), thủy ngân, va-na-đi (vanadi)

 

I13

 

 

 

 

Khoáng sản kim loại khác

 

 

 

 

 

 

I1301

 

 

 

Tinh quặng Bismuth hàm lượng 10%≤Bi<20%

tấn

11,400,000

13,700,000

 

 

 

I1302

 

 

 

Quặng Crôm hàm lượng Cr≥40%

tấn

3,000,000

3,600,000

 

 

PHỤ LỤC II

KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính)

ĐVT: đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

Cấp 1

Cấp
2

Cấp
3

Cấp
4

Cấp
5

Cấp
6

Giá tối thiểu

Giá tối đa

II

 

 

 

 

 

Khoáng sản không kim loi

 

 

 

 

 

II1

 

 

 

 

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

m3

49,000

70,000

 

 

II2

 

 

 

 

Đá, sỏi

 

 

 

 

 

 

II201

 

 

 

Sỏi

 

 

 

 

 

 

 

II20101

 

 

Sạn trắng

m3

400,000

480,000

 

 

 

 

II20102

 

 

Các loại cuội, sỏi, sạn khác

m3

168,000

240,000

 

 

 

II202

 

 

 

Đá xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

II20201

 

 

Đá khối để x3 (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit)

 

 

 

 

 

 

 

 

II2020101

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1 m2

m3

700,000

1,000,000

 

 

 

 

 

II2020102

 

Đá khối đế xẻ có diện tích bề rnặt từ 0,1m2 đến dưới 0,3m2

m3

1,400,000

2,000,000

 

 

 

 

 

II2020103

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3 đến dưới 0,6 m2

m3

4,200,000

6,000,000

 

 

 

 

 

II2020104

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6 đến dưới 01 m2

m3

6,000,000

8,000,000

 

 

 

 

 

II2020105

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mật từ 01 m2 trở lên

m3

8,000,000

10,000,000

 

 

 

 

II20202

 

 

Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các loại đá làm mỹ nghệ)

 

 

 

 

 

 

 

 

II2020201

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4 m3

m3

700,000

1,000,000

 

 

 

 

 

II2020202

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối đến từ 0,4 m3 đến dưới 1 m3

m3

1,400,000

2,000,000

 

 

 

 

 

II2020203

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 1 m3 đến dưới 3 m3

m3

2,100,000

3,000,000

 

 

 

 

 

II2020204

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối trên 3m3

m3

3,000,000

4,000,000

 

 

 

 

II20203

 

 

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

 

 

 

 

 

 

 

 

II2020301

 

Đá sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác)

m3

70,000

100,000

 

 

 

 

 

II2020302

 

Đá hộc và đá base

m3

77,000

110,000

 

 

 

 

 

II2020303

 

Đá cấp phối

m3

140,000

200,000

 

 

 

 

 

II2020304

 

Đá dăm các loại

m3

168,000

240,000

 

 

 

 

 

II2020305

 

Đá lô ca

m3

140,000

200,000

 

 

 

 

 

II2020306

 

Đá chẻ, đá bazan dạng cột

m3

280,000

400,000

 

 

II3

 

 

 

 

Đá nung vôi và sản xuất xi măng

 

 

 

 

 

 

II301

 

 

 

Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác)

m3

161,000

230,000

 

 

 

II302

 

 

 

Đá sản xuất xi măng

 

 

 

 

 

 

 

II30201

 

 

Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác)

m3

105,000

150,000

 

 

 

 

II30202

 

 

Đá sét sản xuất XI măng (khoáng sản khai thác)

m3

63,000

90,000

 

 

 

 

II30203

 

 

Đá làm phụ gia sản xuất xi măng

 

 

 

 

 

 

 

 

II3020301

 

Đá puzolan (khoáng sản khai thác)

m3

100,000

120,000

 

 

 

 

 

II3020302

 

Đá cát kết silic (khoáng sản khai thác)

m3

45,000

60,000

 

 

 

 

 

II3020303

 

Đá cát kết đen (khoáng sản khai thác)

m3

45,000

60,000

 

 

 

 

 

II3020304

 

Quặng laterit sốt (khoáng sản khai thác)

tấn

105,000

 

150,000

 

 

III4

 

 

 

 

Đá hoa trắng

 

 

 

 

 

 

II401

 

 

 

Đá hoa trắng (không phân loại màu sắc, chất lượng) kích thước ≥0,4 m3 sau khai thác

m3

700,000

1,000,000

 

 

 

II402

 

 

 

Đá hoa trắng dạng khối (≥ 0,4m3) để xẻ làm ốp lát

 

 

 

 

 

 

 

II40201

 

 

Loại 1 - trắng đều

m3

15,000,000

18,000,000

 

 

 

 

II40202

 

 

Loại 2 - vân vệt

m3

10,500,000

15,000,000

 

 

 

 

II40203

 

 

Loại 3 - màu xám hoặc màu khác

m3

7,000,000

10,000,000

 

 

 

II403

 

 

 

Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat

m3

280,000

400,000

 

 

II5

 

 

 

 

Cát

 

 

 

 

 

 

II501

 

 

 

Cát san tấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn)

m3

56,000

80,000

 

 

 

II502

 

 

 

Cát xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

II50201

 

 

Cát đen dùng trong xây dựng

m3

70,000

100,000

 

 

 

 

II50202

 

 

Cát vàng dùng trong xây dựng

m3

245,000

350,000

 

 

 

II503

 

 

 

Cát vàng sản xuất công nghiệp (khoáng sản khai thác)

m3

105,000

150,000

 

 

II6

 

 

 

 

Cát làm thủy tinh (cát trắng)

m3

245,000

350,000

 

 

II7

 

 

 

 

Đất làm gạch (sét làm gạch, ngói)

m3

119,000

170,000

 

 

II8

 

 

 

 

Đá Granite

 

 

 

 

 

 

II801

 

 

 

Đá Granite màu ruby

m3

6,000,000

8,000,000

 

 

 

II802

 

 

 

Đá Granite màu đỏ

m3

4,200,000

6,000,000

 

 

 

II803

 

 

 

Đá Granite màu tím, trắng

m3

1,750,000

2,500,000

 

 

 

II804

 

 

 

Đá Graniíe màu khác

m3

2,800,000

4,000,000

 

 

 

II805

 

 

 

Đá gabro và diorit

m3

3,500,000

5,000,000

 

 

 

II806

 

 

 

Đá granite, gabro, diorit khai thác (không đồng nhất về màu sắc, độ hạt, độ thu hồi)

m3

800,000

1,000,000

 

 

II9

 

 

 

 

Sét chu lửa

 

 

 

 

 

 

II901

 

 

 

Sét chịu lửa màu trắng, xám, xám trắng

tấn

266,000

380,000

 

 

 

0902

 

 

 

Sét chịu lửa các màu còn lợi

tấn

126,000

180,000

 

 

II10

 

 

 

 

Dolomit, quartzite

 

 

 

 

 

 

II1001

 

 

 

Dolomit

 

 

 

 

 

 

 

II100101

 

 

Đá Dolomit sau nổ mìn (khoáng sản khai thác)

m3

84,000

120,000

 

 

 

 

II100102

 

 

Đá Dolomit có kich thước ≥0,4 m3 sau khai thác (không phân loại màu sắc, chất lượng)

m3

315,000

450,000

 

 

 

 

II100103

 

 

Đá khối Dolomit dùng để xẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

II10010301

 

Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt dưới 0,3m2

m3

2,800,000

4,000,000

 

 

 

 

 

II10010302

 

Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,3 m2 đến dưới 0,6 m2

m3

5,600,000

8,000,000

 

 

 

 

 

II10010303

 

Đà khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,6 m2 đến dưới 1 m2

m3

8,000,000

10,000,000

 

 

 

 

 

II10010304

 

Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tich bề mặt từ 1 m2 trở lên

m3

10,000,000

12,000,000

 

 

 

 

II100104

 

 

Đá Dolomit sử dụng làm nguyên liệu sản xuất công nghiệp

m3

140,000

200,000

 

 

 

II1002

 

 

 

Quarzit

 

 

 

 

 

 

 

II100201

 

 

Quặng Quarzit thường

tấn

112,000

160,000

 

 

 

 

II100202

 

 

Quăng Quarzit (thạch anh tinh thể)

tấn

210,000

300,000

 

 

 

 

II100203

 

 

Đá Quarzit (sử dụng áp điện)

tấn

1,500,000

1,800,000

 

 

 

II1003

 

 

 

Pyrophylit

 

 

 

 

 

 

 

II100301

 

 

Pyrophylit (khoáng sản khai thác)

tấn

100,000

136,000

 

 

 

 

II100302

 

 

Pyrophilit có hàm lượng 25%<AL203≤30%

tấn

152,600

218,000

 

 

 

 

II100303

 

 

Pyrophilit có hàm lượng 30%<AL203≤33%

tấn

329,700

471,000

 

 

 

 

II100304

 

 

Pyrophilit có hàm lượng AL203>33%

tấn

471,000

565,000

 

 

II11

 

 

 

 

Cao lanh (Kaolin/đất sét trắng/đất sét trầm tích; Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ)

 

 

 

 

 

 

II1101

 

 

 

Cao lanh (khoáng sản khai thác, chưa rây)

tấn

210,000

300,000

 

 

 

II1102

 

 

 

Cao tanh dưới rây

tấn

560,000

800,000

 

 

 

II1103

 

 

 

Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ (khoáng sản khai thác)

tấn

245,000

350,000

 

 

II12

 

 

 

 

Mica, thạch anh kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

II1201

 

 

 

Mica

tấn

1,200,000

1,600,000

 

 

 

II1202

 

 

 

Thạch anh kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

II120201

 

 

Thạch anh kỹ thuật

tấn

250,000

300,000

 

 

 

 

II120202

 

 

Thạch anh bột

tấn

1,050,000

1,500,000

 

 

 

 

II120203

 

 

Thạch anh hạt

tấn

1,500,000

1,800,000

 

 

II13

 

 

 

 

Pirite, phosphorite

tấn

 

 

 

 

 

II1301

 

 

 

Quặng Pirite

 

 

 

Bảng giá tính thuế tài nguyên của 63 tỉnh, thành phố không có giá tính thuế của các tài nguyên này

 

 

II1302

 

 

 

Quặng phosphorit

 

 

 

 

 

 

 

II130201

 

 

Quặng Phosphorite có hàm lượng P2O5<20%

tấn

350,000

500,000

 

 

 

 

II130202

 

 

Quặng Phosphorite có hàm lượng 20%≤P2O5<30%

tấn

500,000

600,000

 

 

 

 

II130203

 

 

Quặng Phosphorite có hàm lượng P2O5≥30%

tấn

600,000

800,000

 

 

II14

 

 

 

 

Apatit

 

 

 

 

 

 

II1401

 

 

 

Apatit loại I

tấn

1,400,000

1,700,000

 

 

 

II1402

 

 

 

Apatit loại II

tấn

850,000

1,100,000

 

 

 

II1403

 

 

 

Apatit loại III

tấn

350,000

500,000

 

 

 

II1404

 

 

 

Apatit loại tuyển

tấn

1,100,000

1,400,000

 

 

II15

 

 

 

 

Secpentin (Quặng secpentin)

tấn

125,000

150,000

 

 

II16

 

 

 

 

Than antraxit hầm lò

 

 

 

 

 

 

II1601

 

 

 

Than sạch trong than khai thác (cám 0-15, cục -15)

tấn

1,306,000

1,567,200

 

 

 

II1602

 

 

 

Than cục

 

 

 

 

 

 

 

II160201

 

 

Than cục 1a, 1b,1c

tấn

2,784,600

3,978,000

 

 

 

 

II160202

 

 

Than cục 2a, 2b

tấn

3,281,000

4,202,400

 

 

 

 

II160203

 

 

Than cục 3a, 3b

tấn

3,438,000

4,149,600

 

 

 

 

II160204

 

 

Than cục 4a, 4b

tấn

3,404,520

4,863,600

 

 

 

 

II160205

 

 

Than cục 5a, 5b

tấn

3,050,880

4,358,400

 

 

 

 

II160206

 

 

Than cục don 6a, 6b, 6c

tấn

2,747,000

3,296,000

 

 

 

 

II160207

 

 

Than cục don 7a, 7b, 7c

tấn

1,351,560

1,930,800

 

 

 

 

II160208

 

 

Than cục don 8a, 8b, 8c

tấn

828,000

1,112,400

 

 

 

II1603

 

 

 

Than cám

 

 

 

 

 

 

 

II160301

 

 

Than cám 1

tấn

2,606,000

3,127,200

 

 

 

 

III60302

 

 

Than cám 2

tấn

2,713,000

3,255,600

 

 

 

 

II160303

 

 

Than cám 3a, 3b, 3c

tấn

2,237,760

3,196,800

 

 

 

 

II160304

 

 

Than cám 4a, 4b

tấn

1,706,880

2,438,400

 

 

 

 

II160305

 

 

Than cám 5a, 5b

tấn

1,349,040

1,927,200

 

 

 

 

II160306

 

 

Than cám 6a, 6b

tấn

1,065,120

1,521,600

 

 

 

 

III60307

 

 

Than cám 7a, 7b, 7c

tấn

803,040

1,147,200

 

 

 

II1604

 

 

 

Than bùn

 

 

-

 

 

 

 

II160401

 

 

Than bùn tuyển 1a, 1b

tấn

805,000

966,000

 

 

 

 

II160402

 

 

Than bùn tuyển 2a, 2b

tấn

715,000

886,800

 

 

 

 

II160403

 

 

Than bùn tuyển 3a, 3b, 3c

tấn

568,000

741,600

 

 

 

 

II160404

 

 

Than bùn tuyển 4a, 4b, 4c

tấn

464,520

663,600

 

 

II17

 

 

 

 

Than antraxit lộ thiên

 

 

 

 

 

 

II1701

 

 

 

Than sạch trong than khai thác (cám 0-15, cục -15)

tấn

1,306,000

1,567,200

 

 

 

II1702

 

 

 

Than cục

 

 

 

 

 

 

 

II170201

 

 

Than cục 1a, 1b, 1c

tấn

2,784,600

3,978,000

 

 

 

 

II170202

 

 

Than cục 2a, 2b

tấn

3,281,000

4,202,400

 

 

 

 

II170203

 

 

Than cục 3a, 3b

tấn

3,438,000

4,149,600

 

 

 

 

II170204

 

 

Than cục 4a, 4b

tấn

3,404,520

4,863,600

 

 

 

 

II170205

 

 

Than cục 5a, 5b

tấn

3,050,880

4,358,400

 

 

 

 

II170206

 

 

Than cục don 6a, 6b, 6c

tấn

2,747,000

3,296,000

 

 

 

 

II170207

 

 

Than cục don 7a, 7b, 7c

tấn

1,351,560

1,930,800

 

 

 

 

II170208

 

 

Than cục don 8a, 8b, 8c

tấn

828,000

1,112,400

 

 

 

II1703

 

 

 

Than cám

 

 

 

 

 

 

 

II170301

 

 

Than cám 1

tấn

2,606,000

3,127,200

 

 

 

 

II170302

 

 

Than cám 2

tấn

2,713,000

3,255,600

 

 

 

 

II170303

 

 

Than cám 3a, 3b, 3c

tấn

2,237,760

3,196,800

 

 

 

 

II170304

 

 

Than cám 4a, 4b

tấn

1,706,880

2,438,400

 

 

 

 

II170305

 

 

Than cám 5a, 5b

tấn

1,349,040

1,927,200

 

 

 

 

II170306

 

 

Than cám 6a, 6b

tấn

1,065,120

1,521,600

 

 

 

 

II170307

 

 

Than cám 7a, 7b, 7c

tấn

803,040

1,147,200

 

 

 

II1704

 

 

 

Than bùn

 

 

.

 

 

 

 

II170401

 

 

Than bùn tuyển 1a, lb

tấn

805,000

966,000

 

 

 

 

II170402

 

 

Than bùn tuyển 2a, 2b

tấn

715,000

886,800

 

 

 

 

II170403

 

 

Than bùn tuyển 3a, 3b, 3c

tấn

568,000

741,600

 

 

 

 

II170404

 

 

Than bùn tuyển 4a, 4b, 4c

tấn

464,520

663,600

 

 

II18

 

 

 

 

Than nâu, than mỡ

 

 

 

 

 

 

II1801

 

 

 

Than nâu

tấn

365,000

500,000

 

 

 

II1802

 

 

 

Than mỡ

tấn

1,750,000

2,500,000

 

 

II19

 

 

 

 

Than bùn

tấn

280,000

400,000

 

 

II20

 

 

 

 

Kim cương, rubi, sapphire

kg

 

 

 

 

 

II2001

 

 

 

Ru bi

 

 

 

 

 

 

 

II200101

 

 

Rubi làm tranh đá quý, bột mài kích thước nhỏ hơn 2mm

kg

3,000,000

3,600,000

 

 

 

 

II200102

 

 

Rubi trang sức không khuyết tật ≥ 2mm

viên

25,000,000

30,000,000

 

 

 

 

II200103

 

 

Rubi trang sức khuyết tật ≥ 2mm

viên

500,000

600,000

 

 

 

 

II200104

 

 

Ám tiêu đá hoa chứa rubi khuyết tật nguồn gốc pegmatit

kg

3,000,000

3,600,000

 

 

 

II2002

 

 

 

Sapphire

 

 

 

 

 

 

 

II200201

 

 

Sapphire trang sức không khuyết tật ≥ 2mm

viên

25,000,000

30,000,000

 

 

 

 

II200202

 

 

Sapphire trang sức khuyết tật ≥ 2mm

viên

500,000

600,000

 

 

 

 

11200203

 

 

Sapphire làm tranh đá quý kích thước nhỏ 2mm

kg

3,000,000

3,600,000

 

 

 

II2003

 

 

 

Corindon

 

 

 

 

 

 

 

II200301

 

 

Corindon làm tranh đá quý kích thước nhỏ hơn 2,5 mm

kg

3,000,000

3,600,000

 

 

 

 

II200302

 

 

Corindon trang sức hoặc kích thước lớn hơn 2,5 mm

viên

500,000

600,000

 

 

II21

 

 

 

 

Emerald, alexandrite, opan

kg

 

 

 

 

II22

 

 

 

 

Adit, rodolite, pyrope, berin, spinen, topaz

kg

 

 

 

 

 

II2201

 

 

 

Berin, mã não có màu xanh da trời, xanh nước biển, sáng ngọc

viên

600,000

720,000

 

 

II23

 

 

 

 

Thạch anh tinh thể màu; cryolite; opan quý màu trắng, đỏ lửa; fenspat, birusa; nefrite

 

 

 

 

 

 

II2301

 

 

 

Thạch anh ám khói, trong suốt, tóc

tấn

800,000,000

960,000,000

 

 

 

II2302

 

 

 

Anmetit (thạch anh tím)

tấn

1,000,000,000

1,200,000,000

 

 

 

II2303

 

 

 

Thạch anh tinh thể khác

tấn

25,000,000

30,000,000

 

 

II24

 

 

 

 

Khoáng sản không kim loại khác

 

 

 

 

 

 

II2401

 

 

 

Barit

 

 

 

 

 

 

 

II240101

 

 

Quặng Barit khai thác

tấn

315,000

450,000

 

 

 

 

II240102

 

 

Tinh quặng Barit hàm lượng 60%≤BaSO4<70%

tấn

600,000

800,000

 

 

 

 

II240103

 

 

Tinh quặng Barit hàm lượng BaSO4≥70%

tấn

800,000

1,000,000

 

 

 

II2402

 

 

 

Fluorit

 

 

 

 

 

 

 

II240201

 

 

Quặng Fluorit khai thác

tấn

350,000

500,000

 

 

 

 

II240202

 

 

Quặng Fluorit có hàm lượng 50%≤CaF2<70%

tấn

2,500,000

3,000,000

 

 

 

 

II240203

 

 

Quặng Fluorit có hàm lượng 70%≤CaF2<90%

tấn

3,000,000

3,500,000

 

 

 

II2403

 

 

 

Quặng Diatomite khai thác

tấn

210,000

300,000

 

 

 

II2404

 

 

 

Graphit

 

 

 

 

 

 

 

II240401

 

 

Quặng Graphit khai thác

tấn

600,000

720,000

 

 

 

 

II240402

 

 

Tinh quặng Graphit

tấn

6,600,000

8,000,000

 

 

 

 

II240201

 

 

Quặng Fluorit khai thác

tấn

350,000

500,000

 

 

 

II2405

 

 

 

Quặng Tacl (Tale)

 

 

 

 

 

 

 

II240501

 

 

Quặng Tacl khai thác

tấn

630,000

900,000

 

 

 

 

II240502

 

 

Bột Tacl

tấn

1,120,000

1,600,000

 

 

 

II2406

 

 

 

Quặng Sericite

tấn

350,000

420,000

 

 

 

II2407

 

 

 

Bùn khoáng

tấn

910,000

1,300,000

 

 

 

II2408

 

 

 

Sét Bentonite

m3

210,000

300,000

 

 

 

II2409

 

 

 

Quặng Silic

tấn

560,000

680,000

 

 

 

II2410

 

 

 

Quặng Magnesit

tấn

875,000

1,250,000

 

 

 

II2411

 

 

 

Đá phong thủy

 

 

 

 

 

 

 

II241101

 

 

Gỗ hóa thạch (đường kinh (8-15) cm x chiều cao (20-30) cm

viên

2,000,000

2,400,000

 

 

 

 

II241102

 

 

Gỗ hóa thạch (đường kính (8-15) cm x chiều cao trên 30 cm

viên

3,000,000

3,600,000

 

 

 

 

II241103

 

 

Đá sắt nazodac giàu corindon hoặc safia

kg

5,000

6,000

 

 

 

 

II241I04

 

 

Calcite hồng, trắng, xanh

kg

500.000

600,000

 

 

 

 

II241105

 

 

Fluorit có màu xanh da trời, tím, xanh Cửu long

kg

500,000

600,000

 

 

 

 

II241106

 

 

Đá vôi, phiến vôi trang trí non bộ, phong thủy

tấn

1,000,000

1,200,000

 

 

 

 

II241107

 

 

Tourmaline đen

viên

500,000

600,000

 

 

 

 

II241108

 

 

Granat có màu đỏ đậm, đỏ nâu, nâu, làm tranh đá quý, bột mài kích thước nhỏ hơn 2,5mm

kg

3,000,000

3,600,000

 

 

 

 

II241109

 

 

Granat có màu đỏ đậm, đỏ nâu, nâu trang sức bán quý hoặc có kích thước từ 2,5mm trở lên

viên

400,000

480,000

 

 

PHỤ LỤC III

KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính)

ĐVT: đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

Cấp 1

Cấp
2

Cấp
3

Cấp
4

Cấp
5

Cấp
6

Giá tối thiểu

Giá tối đa

III

 

 

 

 

 

Sản phẩm của rừng tự nhiên

 

 

 

 

 

III1

 

 

 

 

Gỗ nhóm I

 

 

 

 

 

 

III101

 

 

 

Cẩm lai, lát

 

 

 

 

 

 

 

III10101

 

 

D<25cm

m3

10,500,000

14,500,000

D: Đường kính

 

 

 

III10102

 

 

25cm≤D<50cm

m3

21,300,000

28,000,000

 

 

 

 

III10103

 

 

D≥50 cm

m3

31,200,000

36,000,000

 

 

 

III102

 

 

 

Cẩm liên (cà gần)

m3

5,110,000

7,300,000

 

 

 

III103

 

 

 

Dáng hương
(giáng hương)

m3

20,000,000

26,000,000

 

 

 

III104

 

 

 

Du sam

m3

18,000,000

24,000,000

 

 

 

III105

 

 

 

Gõ đỏ (Cà te/Hồ bì)

 

 

 

 

 

 

 

III10501

 

 

D<25cm

m3

5,200,000

6,500,000

 

 

 

 

III10502

 

 

25cm≤D<50cm

m3

19,600,000

28,000,000

 

 

 

 

III10503

 

 

D≥50 cm

m3

28,200,000

35,000,000

 

 

 

III106

 

 

 

Gụ

 

 

 

 

 

 

 

III10601

 

 

D<25cm

m3

4,800,000

6,000,000

 

 

 

 

III10602

 

 

25cm≤D<50cm

m3

10,200,000

12,000,000

 

 

 

 

III10603

 

 

D≥50 cm

m3

13,300,000

16,000,000

 

 

 

III107

 

 

 

Gụ mật (Gõ mật)

 

 

 

 

 

 

 

III10701

 

 

D<25cm

m3

3,300,000

4,000,000

 

 

 

 

III10702

 

 

25cm≤D<50cm

m3

6,500,000

8,500,000

 

 

 

 

III10703

 

 

D≥50 cm

m3

11,500,000

15,000,000

 

 

 

III108

 

 

 

Hoàng đàn

m3

35,000,000

40,000,000

 

 

 

III109

 

 

 

Huê mộc, Sưa (Trắc thối/Huỳnh đàn đỏ)

m3

2,800,000,000

4,000,000,000

 

 

 

III110

 

 

 

Huỳnh đường

m3

7,000,000

8,400,000

 

 

 

III111

 

 

 

Hương

 

 

 

 

 

 

 

III11101

 

 

D<25cm

m3

5,600,000

7,500,000

 

 

 

 

III11102

 

 

25cm≤D<50cm

m3

13,900,000

18,700,000

 

 

 

 

III11103

 

 

D≥50 cm

m3

21,400,000

22,800,000

 

 

 

III112

 

 

 

Hương tía

m3

14,000,000

16,800,000

 

 

 

III113

 

 

 

Lát

m3

9,500,000

11,400,000

 

 

 

III114

 

 

 

Mun

m3

15,000,000

17,000,000

 

 

 

II1115

 

 

 

Muằng đen

m3

4,620,000

6,600,000

 

 

 

III116

 

 

 

Pơ mu

 

 

 

 

 

 

 

III11601

 

 

D<25cm

m3

6,552,000

9,360,000

 

 

 

 

III11602

 

 

25cm≤D<50cm

m3

12,600,000

18,000,000

 

 

 

 

III11603

 

 

D≥50 cm

m3

18,000,000

24,000,000

 

 

 

III117

 

 

 

Sơn huyết

m3

7,000,000

10,000,000

 

 

 

III118

 

 

 

Trai

m3

7,700,000

11,000,000

 

 

 

III119

 

 

 

Trắc

 

 

 

 

 

 

 

III11901

 

 

D≤25cm

m3

7,300,000

7,500,000

 

 

 

 

III11902

 

 

25cm≤D<35cm

m3

12,400,000

14,500,000

 

 

 

 

III11903

 

 

35cm≤D<50cm

m3

21,600,000

28,000,000

 

 

 

 

III11904

 

 

50cm≤D<65cm

m3

51,730,000

73,900,000

 

 

 

 

III11905

 

 

D≥65cm

m3

128,600,000

180,000,000

 

 

 

III120

 

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

 

III12001

 

 

D<25cm

m3

4,200,000

6,000,000

 

 

 

 

III12002

 

 

25cm≤D<35cm

m3

7,600,000

8,400,000

 

 

 

 

III12003

 

 

35cm≤D<50cm

m3

10,600,000

12,000,000

 

 

 

 

III12004

 

 

D≥50 cm

m3

16,300,000

23,000,000

 

 

III2

 

 

 

 

Gỗ nhóm II

 

 

 

 

 

 

III201

 

 

 

Cẩm xe

m3

6,400,000

7,000,000

 

 

 

III202

 

 

 

Đinh (đinh hương)

 

 

 

 

 

 

 

III20201

 

 

D<25cm

m3

7,600,000

9,500,000

 

 

 

 

III20202

 

 

25cm≤D<50cm

m3

11,400,000

13,000,000

 

 

 

 

I1I20203

 

 

D≥50 cm

m3

13,000,000

17,000,000

 

 

 

III203

 

 

 

Lim xanh

 

 

 

 

 

 

 

III20301

 

 

D<25cm

m3

6,700,000

7,600,000

 

 

 

 

III20302

 

 

25cm≤D<50cm

m3

10,800,000

14,000,000

 

 

 

 

III20303

 

 

D≥50 cm

m3

14,000,000

16,000,000

 

 

 

III204

 

 

 

Nghiến

 

 

 

 

 

 

 

III20401

 

 

D<25cm

m3

3,800,000

4,800,000

 

 

 

 

III20402

 

 

25cm≤D<50cm

m3

7,500,000

8,000,000

 

 

 

 

III20403

 

 

D≥50 cm

m3

10,200,000

11,500,000

 

 

 

III205

 

 

 

Kiền kiền

 

 

 

 

 

 

 

III20501

 

 

D<25cm

m3

4,200,000

6,000,000

 

 

 

 

III20502

 

 

25cm≤D<50cm

m3

7,300,000

9,000,000

 

 

 

 

III20503

 

 

D≥50 cm

m3

13,300,000

15,000,000

 

 

 

III206

 

 

 

Da đá

m3

4,550,000

6,500,000

 

 

 

III207

 

 

 

Sao xanh

m3

5,500,000

7,000,000

 

 

 

III208

 

 

 

Sến

m3

7,600,000

10,000,000

 

 

 

III209

 

 

 

Sến mật

m3

5,500,000

6,000,000

 

 

 

III210

 

 

 

Sến mủ

m3

3,700,000

4,400,000

 

 

 

III211

 

 

 

Táu mật

m3

7,800,000

10,000,000

 

 

 

III212

 

 

 

Trai ly

m

11,500,000

13,800,000

 

 

 

III213

 

 

 

Xoay

 

 

 

 

 

 

 

III21301

 

 

D<25cm

m3

3,100,000

3,700,000

 

 

 

 

III21302

 

 

25cm≤D<50cm

m3

4,500,000

5,000,000

 

 

 

 

III21303

 

 

D≥50 cm

m3

6,500,000

8,000,000

 

 

 

III214

 

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

 

III21401

 

 

D<25cm

m3

3,400,000

4,000,000

 

 

 

 

III21402

 

 

25cm≤D<50cm

m3

6,300,000

9,000,000

 

 

 

 

III21403

 

 

D≥50 cm

m3

10,500,000

12,000,000

 

 

III3

 

 

 

 

Gỗ nhóm III

 

 

 

 

 

 

III301

 

 

 

Bằng lăng

m3

3,800,000

5,000,000

 

 

 

III302

 

 

 

Cà chắc (cà chí)

 

 

 

 

 

 

 

III30201

 

 

D<25cm

m3

2,700,000

3,100,000

 

 

 

 

III30202

 

 

25cm≤D<50cm

m3

3,800,000

4,200,000

 

 

 

 

III30203

 

 

D≥50 cm

m3

4,200,000

6,000,000

 

 

 

III303

 

 

 

Cà ổi

m3

5,000,000

6,000,000

 

 

 

III304

 

 

 

Chò chỉ

 

 

 

 

 

 

 

III30401

 

 

D<25cm

m3

2,900,000

3,200,000

 

 

 

 

III30402

 

 

25cm≤D<50cm

m3

4,100,000

5,000,000

 

 

 

 

III30403

 

 

D≥50 cm

m3

9,000,000

10,000,000

 

 

 

III305

 

 

 

Chò chai

m3

5,000,000

6,000,000

 

 

 

III306

 

 

 

Chua khét, trường chua

m3

5,400,000

6,000,000

 

 

 

III307

 

 

 

Dạ hương

m3

6,000,000

7,200,000

 

 

 

III308

 

 

 

Giỗi

 

 

 

 

 

 

 

III30801

 

 

D<25cm

m3

6,300,000

9,000,000

 

 

 

 

III30802

 

 

25cm≤D<50cm

m3

9,100,000

13,000,000

 

 

 

 

III30803

 

 

D≥50 cm

m3

13,000,000

18,000,000

 

 

 

III309

 

 

 

Dầu gió

m3

4,000,000

4,400,000

 

 

 

III310

 

 

 

Huỳnh

m

5,000,000

6,000,000

 

 

 

III311

 

 

 

Re mit

m3

4,300,000

5,000,000

 

 

 

III312

 

 

 

Re hương

m3

4,500,000

5,400,000

 

 

 

III313

 

 

 

Săng lẻ

m3

6,000,000

7,200,000

 

 

 

III314

 

 

 

Sao đen

m

4,300,000

5,000,000

 

 

 

III315

 

 

 

Sao cát

m3

3,500,000

4,000,000

 

 

 

III316

 

 

 

Trường mật

m3

5,000,000

6,000,000

 

 

 

III317

 

 

 

Trường chua

m3

5,000,000

6,000,000

 

 

 

III318

 

 

 

Vên vên

m3

4,000,000

4,400,000

 

 

 

III319

 

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

 

III31901

 

 

D<25cm

m3

1,700,000

2,400,000

 

 

 

 

III31902

 

 

25cm≤D<35cm

m3

3,300,000

4,000,000

 

 

 

 

III31903

 

 

35cm≤D<50cm

m3

5,600,000

6,600,000

 

 

 

 

III31904

 

 

D≥50 cm

m3

7,700,000

8,000,000

 

 

III4

 

 

 

 

Gỗ nhóm IV

 

 

 

 

 

 

III401

 

 

 

Bô bô

 

 

 

 

 

 

 

III40101

 

 

Chiều dài <2m

m3

1,600,000

2,000,000

 

 

 

 

III40102

 

 

Chiều dài ≥2m

m3

2,800,000

3,600,000

 

 

 

III402

 

 

 

Chặc khế

m3

3,500,000

4,000,000

 

 

 

III403

 

 

 

Cóc đá

m3

2,100,000

2,600,000

 

 

 

III404

 

 

 

Dầu các loại

m3

3,000,000

3,600,000

 

 

 

III405

 

 

 

Re (De)

m3

6,000,000

7,000,000

 

 

 

III406

 

 

 

Gội tía

m3

6,000,000

7,000,000

 

 

 

III407

 

 

 

Mỡ

m3

1,100,000

1,200,000

 

 

 

III408

 

 

 

Sến bo bo

m3

3,000,000

3,500,000

 

 

 

III409

 

 

 

Lim sừng

m3

3,000,000

3,500,000

 

 

 

III410

 

 

 

Thông

m3

2,500,000

2,800,000

 

 

 

III411

 

 

 

Thông lông gà

m3

4,500,000

5,400,000

 

 

 

III412

 

 

 

Thông ba lá

m3

2,900,000

3,300,000

 

 

 

III413

 

 

 

Thông nàng

 

 

 

 

 

 

 

III41301

 

 

D<35cm

m3

1,800,000

2,100,000

 

 

 

 

III41302

 

 

D≥35cm

m3

3,500,000

4,100,000

 

 

 

III414

 

 

 

Vàng tâm

m3

6,000,000

7,000,000

 

 

 

III415

 

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

 

III41501

 

 

D<25cm

m3

1,300,000

1,800,000

 

 

 

 

III41502

 

 

25cm≤D<35cm

m3

2,500,000

3,200,000

 

 

 

 

III4I503

 

 

35cm≤D<50cm

m3

3,900,000

4,200,000

 

 

 

 

III41504

 

 

D≥50 cm

m3

5,200,000

6,000,000

 

 

III5

 

 

 

 

Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII
và các loại gỗ khác

 

 

 

 

 

 

III501

 

 

 

Gỗ nhóm V

 

 

 

 

 

 

 

III50101

 

 

Chò xanh

m3

5,000,000

6,000,000

 

 

 

 

III50102

 

 

Chò xót

m3

2,300,000

2,800,000

 

 

 

 

III50103

 

 

Dải ngựa

m3

3,400,000

3,600,000

 

 

 

 

III50104

 

 

Dầu

m3

3,800,000

4,500,000

 

 

 

 

III50105

 

 

Dầu đỏ

m3

3,400,000

3,600,000

 

 

 

 

III50106

 

 

Dầu đồng

m3

3,200,000

3,500,000

 

 

 

 

III50107

 

 

Dầu nước

m3

3,000,000

3,600,000

 

 

 

 

III50108

 

 

Lim vang (lim xẹt)

m3

4,500,000

5,400,000

 

 

 

 

III50109

 

 

Muồng (Muồng cánh dán)

m3

1,900,000

2,200,000

 

 

 

 

III50110

 

 

Sa mộc

m3

4,500,000

5,400,000

 

 

 

 

III50111

 

 

Sau sau (Táu hậu)

m3

700,000

900,000

 

 

 

 

III50112

 

 

Thông hai lá

m3

3,000,000

3,500,000

 

 

 

 

III50113

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

 

 

III5011301

 

D<25cm

m3

1,260,000

1,800,000

 

 

 

 

 

III5011302

 

25cm≤D<50cm

m3

2,500,000

3,000,000

 

 

 

 

 

III5011303

 

D≥50cm

m3

4,400,000

5,500,000

 

 

 

III502

 

 

 

Gỗ nhóm VI

 

 

 

 

 

 

 

III50201

 

 

Bạch đàn

m3

2,000,000

2,400,000

 

 

 

 

III50202

 

 

Cáng lò

m3

3,000,000

3,600,000

 

 

 

 

III50203

 

 

Chò

m3

3,200,000

4,300,000

 

 

 

 

III50204

 

 

Chò nâu

m3

4,000,000

4,800,000

 

 

 

 

III50205

 

 

Keo

m3

2,000,000

2,400,000

 

 

 

 

III50206

 

 

Kháo vàng

m3

2,200,000

3,000,000

 

 

 

 

III50207

 

 

Mận rừng

m3

1,900,000

2,200,000

 

 

 

 

III50208

 

 

Phay

m3

1,900,000

2,200,000

 

 

 

 

III50209

 

 

Trám hồng

m3

2,400,000

3,000,000

 

 

 

 

III50210

 

 

Xoan đào

m3

3,100,000

3,700,000

 

 

 

 

III50211

 

 

Sấu

m3

8,820,000

12,600,000

 

 

 

 

III50212

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

 

 

III5021201

 

D<25cm

m3

910,000

1,300,000

 

 

 

 

 

III5021202

 

25cm≤D<50cm

m3

2,000,000

2,600,000

 

 

 

 

 

III5021203

 

D≥50cm

m3

3,500,000

5,000,000

 

 

 

III503

 

 

 

Gỗ nhóm VII

 

 

 

 

 

 

 

III50301

 

 

Gáo vàng

m3

2,100,000

2,800,000

 

 

 

 

III50302

 

 

Lồng mức

m3

2,800,000

3,000,000

 

 

 

 

III50303

 

 

Mò cua (Mù cua/Sữa)

m3

2,100,000

3,000,000

 

 

 

 

III50304

 

 

Trám trắng

m3

2,300,000

3,000,000

 

 

 

 

III50305

 

 

Vang trứng

m3

2,800,000

3,000,000

 

 

 

 

III50306

 

 

Xoăn

m3

1,400,000

2,000,000

 

 

 

 

III50307

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

 

 

III5021203

 

D<25cm

m3

1,000,000

1,300,000

 

 

 

 

 

III5021203

 

25cm≤D<50cm

m3

2,000,000

2,800,000

 

 

 

 

 

III5021203

 

D≥50cm

m3

3,500,000

4,000,000

 

 

 

III504

 

 

 

Gỗ nhóm VIII

 

 

 

 

 

 

 

III50401

 

 

Bồ đề

m3

1,100,000

1,200,000

 

 

 

 

III50402

 

 

Bộp (đa xanh)

m3

4,100,000

5,000,000

 

 

 

 

III50403

 

 

Trụ mỏ

m3

840,000

1,000,000

 

 

 

 

III50404

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

 

 

III5040401

 

D<25cm

m3

800,000

1,000,000

 

 

 

 

 

III5040402

 

D≥25cm

m3

1,960,000

2,800,000

 

 

 

III505

 

 

 

Các loại gỗ khác

m3

 

 

 

 

III6

 

 

 

 

Cành, ngọn, gốc, rễ

 

 

 

 

 

 

III601

 

 

 

Cành, ngọn

m3

bằng 10% giá bán gỗ tương ứng

bằng 30% giá bán gỗ tương ứng

 

 

 

III602

 

 

 

Gốc, rễ

m3

bằng 30% giá bán gỗ tương ứng

bằng 50% giá bán gỗ tương ứng

 

 

III7

 

 

 

 

Củi

Ste

490,000

700,000

1 Ste=0.7 m3

 

III8

 

 

 

 

Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô

 

 

 

 

 

 

III801

 

 

 

Tre

 

 

 

 

 

 

 

1II80101

 

 

D<5cm

cây

7,700

11,000

 

 

 

 

III80102

 

 

5cm≤D<6cm

cây

12,600

18,000

 

 

 

 

III80103

 

 

6cm≤D<10cm

cây

21,000

30,000

 

 

 

 

III80104

 

 

D≥10 cm

cây

30,000

40,000

 

 

 

III802

 

 

 

Trúc

cây

7,000

10,000

 

 

 

III803

 

 

 

Nứa

 

-

 

 

 

 

 

III80301

 

 

D<7cm

cây

2,800

4,000

 

 

 

 

III80302

 

 

D≥7cm

cây

5,600

8,000

 

 

 

III804

 

 

 

Mai

 

-

 

 

 

 

 

III80401

 

 

D<6cm

cây

12,600

18,000

 

 

 

 

III80402

 

 

6cm≤D<10cm

cây

21,000

30,000

 

 

 

 

III80403

 

 

D≥10 cm

cây

30,000

40,000

 

 

 

III805

 

 

 

Vầu

 

 

 

 

 

 

 

III80501

 

 

D<6cm

cây

7,700

11,000

 

 

 

 

III80502

 

 

6cm≤D<10cm

cây

14,700

21,000

 

 

 

 

III80503

 

 

D≥10 cm

cây

21,000

26,000

 

 

 

III806

 

 

 

Tranh

cây

 

 

 

 

 

III807

 

 

 

Giang

cây

 

 

 

 

 

 

III80701

 

 

D<6cm

cây

4,200

6,000

 

 

 

 

III80702

 

 

6cm≤D<10cm

cây

7,000

10,000

 

 

 

 

1II80703

 

 

D≥10 cm

cây

12,600

18,000

 

 

 

III808

 

 

 

Lồ ô

 

-

 

 

 

 

 

III80801

 

 

D<6cm

cây

5,600

8,000

 

 

 

 

III80802

 

 

6cm≤D<10cm

cây

10,500

15,000

 

 

 

 

III80803

 

 

D≥10 cm

cây

15,000

20,000

 

 

III9

 

 

 

 

Trầm hương, kỳ nam

 

 

 

 

 

 

III901

 

 

 

Trăm hương

 

 

 

 

 

 

 

III90101

 

 

loại 1

kg

350,000,000

500,000,000

 

 

 

 

III90102

 

 

loại 2

kg

70,000,000

100,000,000

 

 

 

 

III90103

 

 

Loại 3

kg

14,000,000

20,000,000

 

 

 

 

 

 

 

Kỳ nam

 

 

 

 

 

 

 

III90201

 

 

Loại 1

kg

770,000,000

1,000,000,000

 

 

 

 

III90202

 

 

Loại 2

kg

539,000,000

770,000,000

 

 

III10

 

 

 

 

Hồi, quế, sa nhân, thảo quả

 

 

 

 

 

 

III1001

 

 

 

Hồi

 

 

 

 

 

 

 

III100101

 

 

Tươi

kg

56,000

80,000

 

 

 

 

III110102

 

 

Khô

kg

80,000

100,000

 

 

 

 

 

 

 

Quế

 

 

 

 

 

 

 

III100201

 

 

Tươi

kg

25,000

30,000

 

 

 

 

III100202

 

 

Khô

kg

90,000

110,000

 

 

 

 

 

 

 

Sa nhân

 

 

 

 

 

 

 

III100301

 

 

Tươi

kg

105,000

150,000

 

 

 

 

III100302

 

 

Khô

kg

210,000

300,000

 

 

 

 

 

 

 

Thảo quả

 

-

 

 

 

 

 

III100401

 

 

Tươi

kg

84,000

120,000

 

 

 

 

III100402

 

 

Khô

kg

280,000

400,000

 

 

III11

 

 

 

 

Các sản phẩm khác của rừng tự nhiên

 

 

 

Các địa phương quy định theo đặc thù tại địa phương

 

PHỤ LỤC IV

KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI HẢI SẢN TỰ NHIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính)

ĐVT: đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

Cấp 1

Cấp
2

Cấp
3

Cấp
4

Cấp
5

Cấp
6

Giá tối thiểu

Giá tối đa

IV

 

 

 

 

 

Hải sản tự nhiên

 

 

 

 

 

IV1

 

 

 

 

Ngọc trai, bảo ngư, hải sâm

 

 

 

 

 

 

IV101

 

 

 

Ngọc trai

 

 

 

 

 

 

IV102

 

 

 

Bào ngư

kg

300,000

360,000

 

 

 

IV103

 

 

 

Hải sâm

kg

420,000

600,000

 

 

IV2

 

 

 

 

Hải sản tự nhiên khác

 

-

 

 

 

 

IV201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV20101

 

 

Cá loại 1, 2, 3

kg

42,000

60,000

 

 

 

 

IV20102

 

 

Cá loại khác

kg

21,000

30,000

 

 

 

IV202

 

 

 

Cua

kg

170,000

200,000

 

 

 

IV204

 

 

 

Mực

kg

70,000

95,000

 

 

 

IV205

 

 

 

Tôm

 

 

 

 

 

 

 

IV20501

 

 

Tôm hùm

kg

616,000

880,000

 

 

 

 

IV20502

 

 

Tôm khác

kg

105,000

150,000

 

 

 

IV206

 

 

 

Khác

 

 

 

Các địa phương quy định theo đặc thù tại địa phương

 

PHỤ LỤC V

KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính)

ĐVT: đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Cấp 6

Giá tối thiểu

Giá tối đa

V

 

 

 

 

 

Nước thiên nhiên

 

 

 

 

 

V1

 

 

 

 

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

 

 

 

 

 

 

V101

 

 

 

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp

 

 

 

 

 

 

 

V10101

 

 

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình (so với tiêu chuẩn đóng chai phải lọc bỏ một số hợp chất để hợp quy với Bộ Y tế)

m3

200,000

450,000

 

 

 

 

V10102

 

 

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng cao (lọc, khử vi khuẩn, vi sinh, không phải lọc một số hợp chất vô cơ)

m3

450,000

1,100,000

 

 

 

 

V10103

 

 

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp

 

1,100,000

2,200,000

 

 

 

 

V10104

 

 

Nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch...

m3

20,000

32,000

 

 

 

V102

 

 

 

Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

 

 

 

 

 

 

 

V10201

 

 

Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

m3

100,000

300,000

 

 

 

 

V10202

 

 

Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

m3

500,000

1,000,000

 

 

V2

 

 

 

 

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch

 

-

 

 

 

 

V301

 

 

 

Nước mặt

m3

2,000

6,000

 

 

 

V302

 

 

 

Nước dưới đất (nước ngầm)

m3

3,000

9,000

 

 

V3

 

 

 

 

Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác

 

-

 

 

 

 

V301

 

 

 

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá

m3

40,000

100,000

 

 

 

V302

 

 

 

Nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng

m3

40,000

50,000

 

 

 

V303

 

 

 

Nước thiên nhiên dùng mục đích khác (làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng, dùng hco sản xuất, chế biến thủy sản, hải sản, nông sản...)

m3

3,000

7,000

 

 

V4

 

 

 

 

Khí CO2 thu hồi từ nước khoáng thiên nhiên

 

2,300,000

2,800,000

 

 

PHỤ LỤC VI

KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI YẾN SÀO THIÊN NHIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính)

ĐVT: đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Cấp 6

Giá tối thiểu

Giá tối đa

VI

 

 

 

 

 

Yến sào thiên nhiên

kg

51,100,000

73,000,000

 

Tải văn bản đính kèm:  Thông tư số 44/2017/TT-BTC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 6706 - Đang online: 40
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện