Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Bạn có biết định nghĩa kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Đối tượng kiểm toán ráo cáo tài chính là ai? Quy trình kiểm toán diễn ra như thế nào? Sau đây TAF sẽ giới thiệu tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính – một loại hình kiểm toán phổ biến nhất hiện nay.

Tìm hiểu về định nghĩa kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Để hiểu được kiểm toán báo cáo tài chính là gì trước tiên chúng ta cần tìm hiểu về định nghĩa kiểm toán là gì?

Kiểm toán là gì?

Kiểm toán là một hoạt động kiểm tra đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các hồ sơ, tài liệu và số liệu của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành. Nhằm xác đinh và báo cáo về mức độ phù hợp giữa thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết lập.

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc các kiểm toán viên cùng trợ lý kiểm toán tiến hành thu thập các thông tin bằng chứng kiểm toán để đánh giá về báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm mục đích đưa ra ý kiến về mức độ trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán so với các chuẩn mực đang áp dụng.

Dịch vụ kiểm toán BCTC là gì bạn đã biết chưa?
Dịch vụ kiểm toán BCTC là gì bạn đã biết chưa?

Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính là ai?

Từ định nghĩa về kiểm toán báo cáo tài chính ở trên, có thể thấy được đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm:

 • Bảng cân đối tài khoản kế toán
 • Báo cáo tình hình tài chính
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp hoặc gián tiếp)
 • Bảng huyết minh báo cáo tài chính.
 • Các bảng khai thác theo định luật.

Các đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính cung cấp thông tin tài chính, kinh doanh (tổng quát và chi tiết) và luồng tiền của doanh nghiệp. Ngoài ra các đối tượng của kiểm toán BCTC còn cung cấp các thông tin của doanh nghiệp về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu bán hàng, giá vốn...cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Mục tiêu chính của kiểm toán báo cáo tài chính là chính là giúp người sử dụng hoặc người đọc báo cáo tài chính tăng độ tin cập với BCTC dựa vào việc kiểm toán viên đưa ra ý kiến của mình về số liệu trên báo cáo được lập dựa vào các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với khuôn khổ về thiết lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không?

Ngoài mục tiêu trên, kểm toán báo cáo tài chính còn giúp doanh nghiệp được kiểm toán thấy được những sai sót, tồn tại của mình qua đó tìm phương hướng giải quyết, khắc phục tình trạng để giảm thiểu rủi ro về thuế, cũng như nâng cao chất lượng của đội ngũ kế toán tại đơn vị và thông tin tài chính của doanh nghiệp được kiểm toán.

Giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp hiện nay
Giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp hiện nay

Nguyên tắc cơ bản của kiểm toán BCTC

 • Tuân thủ quy định của pháp luật.
 • Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp: Độc lập, trung thực, khách quan, năng lực chuyên môn và tính thận trọng, tính bảo mật, tư cách nghề nghiệp.
 • Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn.
 • Kiểm toán viên phải có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp.

>>> Tham khảo thêm: Dịch vụ kế toán 

Phương pháp Kiểm toán báo cáo tài chính

Phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp là việc các kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán sử dụng các phương pháp khác nhau dựa trên số liệu, tài liệu doanh nghiệp được kiểm toán cung cấp hoặc thông tin từ bên ngoài nhằm phát hiện sai sót cũng như đánh giá hệ thống quản lý nội bộ tại đơn vị. 

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, người ta chia các phương pháp kiểm toán thành hai loại:

Thử nghiệm kiểm soát

Thử nghiệm kiểm soát là thủ tục kiểm toán được thiết kế nhằm đánh giá tính hữu hiệu của hoạt động kiểm soát trong việc ngăn ngừa, hoặc phát hiện và sửa chữa các sai sót trọng yếu ở cấp độ cơ sở dẫn liệu.

Thử nghiệm cơ bản

Thử nghiệm cơ bản là thủ tục kiểm toán được thiết kế nhằm phát hiện các sai sót trọng yếu ở cấp độ cơ sở dẫn liệu. Các thử nghiệm cơ bản bao gồm:

 • Kiểm tra chi tiết (các nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh);
 • Thủ tục phân tích cơ bản.
Taf- cung cấp dịch vụ kiểm toán uy tín nhất
Taf- cung cấp dịch vụ kiểm toán uy tín nhất

Phương pháp kiểm toán BCTC của TAF

Phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính của TAF được thiết kế nhằm cung cấp một chuẩn mực nhất quán của dịch vụ kiểm toán BCTC cho tất cả các khách hàng, được điều chỉnh phù hợp với đặc trưng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của khách hàng.

Đặc điểm của phương pháp kiểm toán TAF đang áp dụng là công việc kiểm toán có sự dẫn dắt trực tiếp của các trưởng nhóm kiểm toán, trưởng phòng kiểm toán, Giám đốc kiểm toán, hướng sự tập trung vào những phần có biểu hiện rủi ro cao nhất trên các báo cáo tài chính, nhằm thực hiện một cuộc kiểm toán chất lượng và hiệu quả.

Phương pháp kiểm toán mới nhất này đòi hỏi kiểm toán viên phải có có sự hiểu biết sâu về đặc điểm kinh doanh, môi trường kinh doanh của khách hàng. Bên cạnh đó, quy trình kiểm toán này cho phép TAF đánh giá rủi ro kiểm toán một cách chính xác và tin cậy, từ đó làm cơ sở để chúng tôi thực hiện cung cấp dịch vụ và đưa ra những khuyến nghị có giá trị nhất cho quý khách hàng.

Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính 

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên xây dựng các bước thực hiện kiểm toán BCTC để thu thập bằng chứng kiểm toán để làm căn cứ của kiểm toán viên về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán.

Quy trình kiểm toán BCTC cơ bản

Cách kiểm toán báo cáo tài chính thông thường trải qua 3 bước cơ bản sau:

 • Lập kế hoạch kiểm toán.
 • Thực hiện kiểm toán.
 • Tổng hợp, kết luận và hình thành ý kiến kiểm toán.

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Với TAF, quy trình kiểm toán BCTC được chia ra làm 5 bước như sau:

Bước 1: Xem xét số liệu tại văn phòng Công ty khách hàng

Ở bước này, TAF sẽ tập trung vào tìm hiểu về thiết kế và vận hành của hệ hệ thống kiểm soát nội bộ của quý công ty, kiểm tra và đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống và phát hiện cũng như thông báo tới ban giám đốc công ty về những khiếm khuyết của hệ thống và biện pháp khắc phục.

Bước 2: Lập kế hoạch kiểm toán

Dựa trên thông tin thu thập được, TAF sẽ:

Bố trí nhân viên kiểm toán có đầy đủ chuyên môn cũng như kinh nghiệm phù hợp, phân công công việc trong nhóm và giới thiệu đến quý doanh nghiệp.

 • Thực hiện kiểm tra lại hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán.
 • Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết.

Bước 3: Tham gia chứng kiến kiểm kê

Với sự đồng ý từ phía công ty, dịch vụ kiểm toán BCTC uy tín cử nhân viên xuống kiểm kê bao gồm: Tiền mặt, tài sản lưu động, cố định và các tài sản khác (nếu có) tại văn phòng công ty thông thường vào thời điểm kết thúc niên độ.

Bước 4: Thực hiện các công việc kiểm toán chính thức

Công việc của TAF trong bước này sẽ tập trung vào việc kiểm tra, soát xét các số liệu, chứng từ, hồ sơ và sổ sách có liên quan đến các số liệu trên báo cáo, số liệu tài chính do quý công ty lập ra, thu thập các bằng chứng kiểm toán làm căn cứ đưa ra ý kiến về BCTC do doanh nghiệp lập.

Bước 5: Kết thúc Kiểm toán

Dựa trên các bằng chứng kiểm toán và tài liệu thu thập được từ kiểm toán, chúng tôi sẽ:

 • Trao đổi với Ban lãnh đạo và bộ phận có liên quan về những vấn đề cần xem xét và các bút toán cần bổ sung hoặc điều chỉnh.
 • Tổng hợp số liệu, rà soát sổ sách kế toán và lập dự thảo Báo cáo kiểm toán.
 • Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức sau khi nhận được phúc đáp của quý công ty ty về việc chấp nhận dự thảo báo cáo kiểm toán.
 • Thư quản lý gửi tới Ban Giám đốc của Công ty, trong đó nêu lên các vấn đề còn tồn đọng, yếu kém cũng như sai sót phát hiện ra trong quá trình kiểm toán và đưa ra các kiến nghị và giải pháp khắc phục.

Giá trị kiểm toán báo cáo tài chính của TAF

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính uy tín của TAF luôn hướng tới chất lượng dịch vụ, uy tín với khách hàng nhằm xây dựng các mối quan hệ lâu dài. Chúng tôi tự hào khẳng định các dịch vụ kiểm toán luôn được cung cấp bởi đội ngũ Kiểm toán viên dày dặn kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn sâu và sự cam kết trách nhiệm, dành thời gian cần thiết để tìm hiểu tình hình kinh doanh của khách hàng và đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

TAF không chỉ đơn thuần tập trung cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính mà còn tập trung đặc biệt tới các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng. Cụ thể giá trị mà kiểm toán báo cáo tài chính chuẩn mực mang lại cho khách hàng như:

Được cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC chuyên nghiệp, chất lượng cao với chi phí hợp lý.

Phí dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính hợp lý
Phí dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính hợp lý

Trên đây là chia sẻ của Cty TNHH tư vấn, kiểm toán TAF về dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Để được giải đáp mọi thắc mắc, tư vấn về dịch vụ kế toán và kiểm toán. Vui lòng liên hệ thông tin chi tiết bên dưới:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF

Trụ sở chính: 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0978 66 66 00 

Email: info@taf.vn

Website: taf.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 144 trong 29 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 29 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

zalo
0978 66 66 00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây