Hệ thống tài khoản kế toán

Khi đi học chuyên ngành kế toán hoặc làm công việc kế toán tại bất kì một doanh nghiệp, công ty nào thì chúng ta đều nghe đến thuật ngữ "Hệ thống tài khoản kế toán".

Vậy hiểu thế nào cho đúng và đủ cho thuật ngữ trên thì mới Quý bạn đọc hãy đồng hành cùng TAF trong bài sau nhé!

  he thong tai khoan ke toan taf 2

  icon chu y Hệ thống tài khoản được hiểu như thế nào?

  tich do Hệ thống tài khoản kế toán là một tập hợp các tài khoản kế toán được sử dụng để ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán.

  tich doHệ thống tài khoản kế toán hiện hành áp dụng thống nhất cho các doanh nghiệp ở Việt Nam được kí hiệu bằng các chữ số. Mỗi chữ số trong kí hiệu tài khoản thể hiện ý nghĩa sau:

  mui ten ghim Số đầu tiên chỉ loại tài khoản.

  mui ten ghim Hai số đầu tiên thể hiện nhóm tài khoản.

  mui ten ghim Số thứ ba chỉ tài khoản cấp 1 thuộc nhóm được phản ánh.

  mui ten ghim Số thứ 4 (nếu có) chỉ tài khoản cấp 2 thuộc tài khoản được phản ánh bằng 3 số đầu

  tich doHệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng cho tất cả các Doanh Nghiệp:

  icon tl CÁC TÀI KHOẢN KHÔNG CÒN SỬ DỤNG THEO THÔNG TƯ 200/2014/BTC-TT

  tay Tài khoản 001 - Tài sản thuê ngoài.

  tay Tài khoản 002 - Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công.

  tay Tài khoản 003 - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược.

  tay Tài khoản 004 - Nợ khó đòi đã xử lý.

  tay Tài khoản 007 - Ngoại tệ các loại.

  tay Tài khoản 008 - Dự toán chi sự nghiệp, dự án.

  tay- Tài khoản 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.

  tay Tài khoản 139 - Dự phòng phải thu khó đòi.

  tay Tài khoản 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn.

  tay Tài khoản 144 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn.

  tay Tài khoản 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

  tay Tài khoản 223 - Đầu tư vào công ty liên kết.

  tay Tài khoản 311 - Vay ngắn hạn.

  tay Tài khoản 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả.

  tay Tài khoản 342 - Nợ dài hạn

  tay Tài khoản 351 - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

  tay Tài khoản 415 - Quỹ dự phòng tài chính.

  tay Tài khoản 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ.

  tay Tài khoản 531 - Hàng bán bị trả lại.

  tay Tài khoản 532 - Giảm giá hàng bán.

  icon tl DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  (Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

  he thong tai khoan ke toan taf 5
   

  SỐ HIỆU TK

  TÊN TÀI KHOẢN   
     Cấp 1           Cấp 2      
      LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
  111    Tiền mặt
    1111 Tiền Việt Nam
    1112 Ngoại tệ
    1113 Vàng tiền tệ
  112   Tiền gửi Ngân hàng
    1121 Tiền Việt Nam
    1122 Ngoại tệ
    1123 Vàng tiền tệ
  113   Tiền đang chuyển
    1131 Tiền Việt Nam
    1132 Ngoại tệ
  121   Chứng khoán kinh doanh
    1211 Cổ phiếu
    1212 Trái phiếu
    1218 Chứng khoán và công cụ tài chính khác
  128   Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
    1281 Tiền gửi có kỳ hạn
    1282 Trái phiếu
    1283 Cho vay
    1288 Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
  131   Phải thu của khách hàng
  133   Thuế GTGT được khấu trừ
    1331  Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
    1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
  136    Phải thu nội bộ
    1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
    1362 Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
    1363 Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
    1368 Phải thu nội bộ khác
  138   Phải thu khác
    1381 Tài sản thiếu chờ xử lý
    1385 Phải thu về cổ phần hoá
    1388 Phải thu khác
  141   Tạm ứng
  151   Hàng mua đang đi đường
  152   Nguyên liệu, vật liệu
  153   Công cụ, dụng cụ
    1531  Công cụ, dụng cụ
    1532 Bao bì luân chuyển
    1533 Đồ dùng cho thuê
    1534 Thiết bị, phụ tùng thay thế
  154   Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
  155   Thành phẩm
    1551 Thành phẩm nhập kho
    1557  Thành phẩm bất động sản
  156   Hàng hóa
    1561  Giá mua hàng hóa
    1562 Chi phí thu mua hàng hóa
    1567 Hàng hóa bất động sản
  157   Hàng gửi đi bán
  158   Hàng hoá kho bảo thuế
  161   Chi sự nghiệp
    1611 Chi sự nghiệp năm trước
    1612 Chi sự nghiệp năm nay
  171   Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
  211   Tài sản cố định hữu hình
    2111 Nhà cửa, vật kiến trúc
    2112 Máy móc, thiết bị
    2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn
    2114  Thiết bị, dụng cụ quản lý
    2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
    2118 TSCĐ khác
  212    Tài sản cố định thuê tài chính
    2121 TSCĐ hữu hình thuê tài chính.
    2122 TSCĐ vô hình thuê tài chính.
  213   Tài sản cố định vô hình
    2131  Quyền sử dụng đất
    2132 Quyền phát hành
    2133 Bản quyền, bằng sáng chế
    2134 Nhãn hiệu, tên thương mại
    2135 Chương trình phần mềm
    2136 Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
    2138 TSCĐ vô hình khác
  214   Hao mòn tài sản cố định
    2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình
    2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
    2143 Hao mòn TSCĐ vô hình
    2147 Hao mòn bất động sản đầu tư
  217   Bất động sản đầu tư
  221   Đầu tư vào công ty con
  222   Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
  228   Đầu tư khác
    2281 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
    2288 Đầu tư khác
  229   Dự phòng tổn thất tài sản
    2291 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
    2292 Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
    2293 Dự phòng phải thu khó đòi
    2294 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  241   Xây dựng cơ bản dở dang
    2411 Mua sắm TSCĐ
    2412 Xây dựng cơ bản
    2413 Sửa chữa lớn TSCĐ
      Chi phí trả trước
  242    Chi phí trả trước
  243   Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
  244   Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
       LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
  331    Phải trả cho người bán
  333   Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
    3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp
    33311 Thuế GTGT đầu ra
    33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu
    3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt
    3333  Thuế xuất, nhập khẩu
    3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
    3335 Thuế thu nhập cá nhân
    3336 Thuế tài nguyên
    3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất
    3338 Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
    33381 Thuế bảo vệ môi trường
    33382  Các loại thuế khác
    3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
  334   Phải trả người lao động
    33341 Phải trả công nhân viên
    3348 Phải trả người lao động khác
  335   Chi phí phải trả
  336   Phải trả nội bộ
    3361 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
    3362 Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá
    3363 Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
    3368 Phải trả nội bộ khác
  337   Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
  338   Phải trả, phải nộp khác
    3381 Tài sản thừa chờ giải quyết
    3382 Kinh phí công đoàn
    3384 Bảo hiểm xã hội
    3385  Bảo hiểm y tế
    3386 Phải trả về cổ phần hoá
    3387 Bảo hiểm thất nghiệp
    3388 Phải trả, phải nộp khác
  341   Vay và nợ thuê tài chính
    3411 Các khoản đi vay
    3412 Nợ thuê tài chính
  343   Trái phiếu phát hành
    3431 Trái phiếu thường
    34311  Mệnh giá
    34312 Chiết khấu trái phiếu
    34313 Phụ trội trái phiếu
  3432   Trái phiếu chuyển đổi
  344    Nhận ký quỹ, ký cược
  347    Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
  352   Dự phòng phải trả
    3521 Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
    3522 Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
    3523 Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp
    3524 Dự phòng phải trả khác
  353   Quỹ khen thưởng phúc lợi
    3531 Quỹ khen thưởng
    3532 Quỹ phúc lợi
    3533 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
    3534 Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
  356   Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
    3561  Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
    3562 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ
  357    Quỹ bình ổn giá
       LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
  411   Vốn đầu tư của chủ sở hữu
    4111  
    41111  
    41112  
    4112  
    4113  
    4118  
  412    Chênh lệch đánh giá lại tài sản
  413   Chênh lệch tỷ giá hối đoái
    4131 Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
   
      Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động
    4132 Quỹ đầu tư phát triển
  414   Quỹ đầu tư phát triển
  417   Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
  418   Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
  419    Cổ phiếu quỹ
  421   Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
    4211 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
    4212 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
  441    Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
  461   Nguồn kinh phí sự nghiệp
    4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
    4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
  446   Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
       LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
  511    Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
    5111 Doanh thu bán hàng hóa
    5112 Doanh thu bán các thành phẩm
    5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ
    5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá
    5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
    5118 Doanh thu khác
  515    Doanh thu hoạt động tài chính
  521   Các khoản giảm trừ doanh thu
    5211 Chiết khấu thương mại
    5212 Hàng bán bị trả lại
    5213 Giảm giá hàng bán
      LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
  611   Mua hàng
    6111 Mua nguyên liệu, vật liệu
    61112 Mua hàng hóa
  621   Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
  622   Chi phí nhân công trực tiếp
  623   Chi phí sử dụng máy thi công
    6231 Chi phí nhân công
    6232 Chi phí nguyên, vật liệu
    6233 Chi phí dụng cụ sản xuất
    6234 Chi phí khấu hao máy thi công
    6237 Chi phí bằng tiền khác
  627   Chi phí sản xuất chung
    6271 Chi phí nhân viên phân xưởng
    6272 Chi phí nguyên, vật liệu
    6273 Chi phí dụng cụ sản xuất
    6274 Chi phí khấu hao TSCĐ
    6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài
    6278 Chi phí bằng tiền khác
  631   Giá thành sản xuất
  632   Giá vốn hàng bán
  635   Chi phí tài chính
  641   Chi phí bán hàng
    6411 Chi phí nhân viên
    6412 Chi phí nguyên vật liệu, bao bì
    6413 Chi phí dụng cụ, đồ dùng
    6414 Chi phí khấu hao TSCĐ
    6415 Chi phí bảo hành
    6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài
    6418 Chi phí bằng tiền khác
  642    Chi phí quản lý doanh nghiệp
    6421 Chi phí nhân viên quản lý
    6422 Chi phí vật liệu quản lý
    6423 Chi phí đồ dùng văn phòng
    6424 Chi phí khấu hao TSCĐ
    6425 Thuế, phí và lệ phí
    6426 Chi phí dự phòng
    6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài
    6428 Chi phí bằng tiền khác
  711   Thu nhập khác
      LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC
  811   Chi phí khác
  821   Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
    8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành
    8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại
      TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  911   Xác định kết quả kinh doanh

  Trên đây là những chia sẻ của TAF về Hệ thống tài khoản kế toán, hi vọng sẽ giúp ích cung cấp thông tin cho  Quý bạn đọc. Nếu các bạn muốn đóng góp cho bài viết thì đừng ngần ngại - Hãy liên hệ với TAF theo thông tin bên dưới nhé!

  lien he dich vu kiem toan uy tin taf
   

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF

  👑 Trụ sở chính: 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

  ☎ Hotline : 0978 666 600

  💬 Zalo : 0978 666 600 (Mr J)

  📧 Email: info@taf.vn

  🌍 Website: taf.vn

  Xem thêm:       Dịch vụ kế toán trọn gói TP. Hồ Chí Minh

  Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

  Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

  zalo
  0978 66 66 00
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây